سرای پدری
هتـــل
شهر و همسایگی: با توجه به ابعاد دانه¬های شهری مجاور، بنای سرای پدری به 3 قطعه تقسیم شده تا دانه بندی بافت خدشه¬دار نشود. قطعه‌ها صلب نیستند و با شکست هایی در داخل بافت جا گرفته‌اند. به خط آسمان شهر نیز در این قطعات توجه شده است به نحوی که هر قطعه با بنای مجاور اختلاف اندکی دارد، قطعه وسط هم بسیار کوتاه است تا زمانی‌که هتل را از فاصله دورتر نگاه می‌کنیم سطح اشغال آن یک سوم وضعیت واقعی دیده شود. محیط طبیعی: " کوه "سول" که همچون دیوار سنگی بزرگی شهرستان خوانسار را دربرگرفته است از خیابان اصلی مجاور سرای پدری یعنی خیابان سرچشمه قابل رویت است. همانند پارک سرچشمه خوانسار، باقی قسمت¬های کوهپایه¬های سول نیز محیط طبیعی زیبایی دارد. به این دلیل، قطعات ساختمان از یکدیگر فاصله گرفته¬اند تا از فاصله بینشان طبیعت خوانسار قابل رویت باشد. "ژن" خوانساری: طراحی این ساختمان، با توجه به فاصله زمانی 70 ساله ساخت دو بنا و تغییرات گسترده در حوزه زیبایی شناسی، بر اساس مفاهیم و برخی عناصر جزییات معماری خوانسار ، با گویشی امروزی صورت گرفته است. در مقیاس شهر در طراحی این ساختمان الگوی کوچه-پس کوچه-خانه به کار گرفته شده است، این الگو حتی داخل خانه نفوذ کرده در راهرویی که در سطور پایین می شناسیمش معماری را با فضای شهری چفت و بست می‌کند. درون¬گرایی یکی از مفاهیمی است که در این پروژه رعایت شده است، به طوری که معماری به داخل حیاط روکرده و در سطوح خارجی کم سر و صداتر است . از دیگر مفاهیم، استفاده از واژه خانه به جای اتاق در خوانسار است، چرا که در اتاق کلیه فعالیت¬های خانه رخ می دهد. اتاق‌ها (خانه¬ها) در معماری خوانسار از طریق فضای نیمه باز به حیاط می¬رسیدند. هم¬چنین اتاق¬ها قابلیت سرهم شدن را داشتند. این موضوعات در معماری واحدهای سکونتی این ساختمان رعایت شده¬اند. فضاهای خدماتی واحدها نیر توسط راهرویی که تعبیری از پس کوچه¬های بازار خوانسار را دارند، از اتاق¬ها تمیز داده شده¬اند.
Fa En