سرای پدری
خوانســار
وفور چشمه‌ها در دره خوانسار عامل پیدایش این سکونتگاه به صورت روستایی کوچک و سپس تکامل و گسترش آن در ادوار مختلف بوده است. در قدیم در اطراف شهر چشمه های زیادی وجود داشته است . قسمت علیای رودخانه خوانسار از یک طرف و از سویی دیگر گسترش شهر با جهتی جنوبی ـ شمالی به موازات رودخانه نیز بیانگر اهمیت و نقش منابع آب در توسعه و تکامل شهر خوانسار می باشد. محل اولیه شهر خوانسار تا حدود چهارصد سال قبل در بخش جنوبی دره خوانسار قرار داشته که اکنون تبدیل به مراتع و باغات گشته است . از جمله علل جایگزینی شهر در محل فعلی امکان دسترسی بیشتر به آب رودخانه خوانسار و چشمه های واقع در شمال شهر به ویژه سرچشمه بوده است. استفاده بیشتر از رودخانه و چشمه های پر آبی همچون چشمه های پیر ، کرکخان، شترخان و مرزنگوش شرایط مساعد را جهت رشد و توسعه بیشتر مهیا ساخته اند . به استناد آمار موجود تقریباً 6000 نفر از جمعیت 40 هزار نفری این شهرستان در بخش کشاورزی و دامداری و دامپروری و حدود 4200 نفر در بخش خدمات و 600 نفر در بخش صنعت مشغول به کار می‌باشند . محصولات اصلی به ترتیب سطح کشت عبارتند از : گندم، جو، علوفه ، سیب زمینی و حبوبات و محصولات باغی شامل : انگور، گردو، بادام و زردآلو می‌باشد. این شهرستان در زمینه تولید عسل سابقه طولانی دارد و در حال حاضر با تعداد بالغ بر 32000 کلنی زنبورعسل سالیانه بیش از 350 تن عسل تولید و به شهرهای دیگر و حتی به خارج از کشور صادر می‌نماید .
Fa En