سرای پدری
خوانســار
تاریخچه شهرستان خوانسار به قبل از اسلام می‌رسد، وجود آثاری از آتشکده تیر و معبدی به‌نام هیکل در کوه تیر در حوالی روستای تیدجان و سنگ قبری به خط پهلوی در قریه قودجان دلیلی بر این مدعاست. مدارکی که از سابقه تاریخی خوانسار در دست است، تاریخ مهاجرت دسته ای از اقوام یهود به خوانسار و سرگذشت آنها است که به زمان سلطنت کوروش می‌رسد.
Fa En