سرای پدری
خوانســار
مراکز بهداشتی و پزشکی

بیمارستان شبانه روزی فاطمیه
خیابان 13 محرم
تلفن : 2222032-2222033-2222031

درمانگاه شهید شریعتی
روبروی پمپ بنزین
تلفن : 2222617

درمانگاه شهید بهشتی
بلوار آیت ا.. علوی جنب شرکت گاز
تلفن : 2222606

داروخانه شبانه روزی قدس
خیابان امام بالاتر از پمپ بنزین
تلفن : 2221261

داروخانه مساح
خیابان امام جنب پل دختر
تلفن : 2220939

داروخانه غضنفری
خیابان امام جنب بانک صادرات
تلفن : 2225333

مراکز حمل و نقل
تعاونی 17
بلوار باران- پایانه مسافربری
تلفن : 2232060

تاکسی سرویس سعید
تلفن :2224544

تاکسی سرویس متین
تلفن : 2221616

تاکسی سرویس سینا
تلفن : 2221155

تاکسی سرویس حمید
تلفن : 2220442

رستوران‌ها
رستوران اخوان
میدان 22 بهمن– ابتدای خیابان امام
تلفن : 2223040

رستوران اکبر جوجه
بلوار معلم – بالاتر از نیروی انتظامی
تلفن : 2233098

کبابی محمد
میدان 22 بهمن–خیابان آیت ا.. خوانساری
تلفن : 2225848

کبابی زیتون
میدان 22 بهمن–خیابان آیت ا.. خوانساری
تلفن : 2226730

پیتزا بیست
میدان 22 بهمن– ابتدای خیابان امام
تلفن : 2221810

پیتزا هاما
ابتدای خیابان آیت ا.. خوانساری
تلفن : 2223228
Fa En